Milk & Honey Spa Day Gift Box Includes:

~ "Milk & Honey: Book of Poems" by Rupi Kaur  

 

~ "Almond Milk & Honey" SHO